Per mitjà d’aquest lloc web es recullen dades de caràcter personal, necessaris per a la gestió i manteniment d’alguns dels nostres serveis. Aquestes dades són incloses en els nostres fitxers, que es
troben convenientment inscrits en el Registre de l’Agència de Protecció de Dades.
Sense perjudici de les finalitats que en cada cas s’indiquin, aquesta informació serà guardada i gestionada amb la seva deguda confidencialitat, aplicant les mesures de seguretat informàtica establertes en la
legislació aplicable per impedir l’accés o ús indegut de les seves dades, la seva manipulació, deteriorament o pèrdua.
En qualsevol moment pot vostè. Exercir els seus drets d’accés, rectificació o cancel·lació en relació amb aquestes dades, dirigint la seva sol·licitud a la direcció del titular dels fitxers. Podeu trobar formularis per a l’exercici dels seus drets en el lloc web de l’Agència de Protecció de Dades.

(Visited 26 times, 1 visits today)